Představení projektu

Slezská univerzita vytváří podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Cílem je podpora duální kariéry studujících sportovců.

Cíle projektu na SU

 • Vytvořit evidenční systém uchazečů o studium s potenciálem vysoké sportovní výkonnosti na SU v Opavě. Připravit pomocné aktivity k úspěšnému absolvování procesu přijímacího řízení (administrativa, konzultace, termínové kolize, mimořádná opatření.
 • Ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí zahájit proces dokončení evidence sportovců s mimořádnou sportovní výkonností a jejich postupné začlenění do komunity sportovců s vysokou sportovní výkonností na SU v Opavě.
 • Systematická pomoc se zahájením studia a jeho skloubením s požadavky udržení vysoké sportovní výkonnosti ve své disciplíně. Konzultace s garanty studijních programů a studijními odděleními.
 • Vytvoření dlouhodobého plánu plnění studijních povinností a kontroly jeho naplňování.

Členové realizačního týmu SU

Organizační team projektu

Koordinátor
Jiří Helešic
Administrátor
Vladislava Schmidová

Studijní a kariérní poradenství na součástech SU

Matematický ústav Opava
Ing. Šindlerová Jana (klapka 4680)
jana.sindlerova@math.slu.cz
Fakulta veřejných politik
Klára Kostřibová (klapka 4121)
klara.kostribova@fvp.slu.cz
Filosoficko přírodovědecká fakulta
Katka Policarová (klapka 4248)
katerina.policarova@fpf.slu.cz
Obchodně podnikatelská fakulta
Kateřina Piwková (klapka 8382)
piwkova@opf.slu.cz

Dálší cíle projektu

Zahájit přípravu koncepce rozvoje sportu na SU, včetně stanovení sportovních strategií SU tak, aby mohla být co nejdříve aktivně zakoncipována do života univerzity. Její vytvoření je součástí plánovaných aktivit komplexní propagace studia na SU.

 • Definice postavení sportu na SU a její implementace do strategických dokumentů SU.
 • Vytvoření funkčního propojení systematické podpory sportovců s mimořádnou sportovní výkonností ze strany MŠMT a programu rektora SU v Opavě na podporu sportu a sportovní reprezentace vysoké školy.
 • Propagace širšího konceptu „studující sportovci a sportující studenti“ v rámci přijímacího řízení i celkového obrazu VŠ na veřejnosti.
 • Vytvořit nástroje (komunikace, prezentace, sdílení informací, help desc atd.) pro vznik komunitní sítě. Začlenit nově vzniklou komunitu do systému vzdělávacího a kariérního poradenství na Slezské univerzitě se všemi jejich benefity. Podporovat formou stipendia úspěšné studium sportovců a napomáhat vytváření podmínek pro poradenskou činnost jako benefitu, jež SU sportujícím studentům nabízí.
 • Vytvoření samostatné platformy začleněné do širšího konceptu vzdělávacího a kariérního poradenství na SU.
 • Vytvoření doplňkového stipendijního programu SU a jeho propojení se stávajícími programy podpory.
 • Systematická pomoc se zařazením sportovců splňující kritéria do VSC Praha.

Nástroje projektu a reálné benefity pro studující sportovce

 • Vytvořit prostřednictvím organizačního týmu poradenský a kontrolní systém napomáhající vybraným sportovcům plnění studijních povinností a skloubení náročné sportovní přípravy. Být prostředníkem v nutných případech komunikace mezi subjekty organizační struktury Slezské univerzity (katedry a ústavy) a sportovcem případně dalšími zúčastněnými (sportovní kluby, trenéři, svazy).
 • Tým na pomoc s administrací studia, rozvrhem, evidencí studia, harmonogramem akademického roku a stupněm (Bc. NMg. Ph.D.) studia.
 • Tým na podporu absolvování konkrétního studijní ho programu a jeho nezbytných součástí (odborná praxe, stáže, praktika atd.)
 • Konzultační tým „Sportovec - vysoká škola - Sportovní klub – reprezentace“